_ Start

_ Firma

_ Oferta

_ Informacje

_ Asortyment

_ Promocje

_ Badania
__ Info
__ Oferta
__ Słownik

_ KontaktINFORMACJERodzaje promieniowania.

Żyjemy w morzu promieniowania. Podstawowym wyróżnikiem jaki możemy zastosować jest podział promieniowania na naturalne i sztuczne.

Naturalne promieniowanie składa się z promieniowania kosmicznego, ziemskiego oraz wewnętrznego [1]. Dociera do nas promieniowanie kosmiczne pochodzące ze słońca i przestrzeni kosmicznej, tym większe, im wyżej nad powierzchnią ziemi się znajdujemy. Naturalne substancje promieniotwórcze występują w surowcach mineralnych i paliwach kopalnych (z których później produkuje się materiały budowlane). Promieniotwórcze pierwiastki przedostają się do naszego organizmu z żywnością, wodą i powietrzem, odkładając się w nim: polon i rad w kościach, węgiel i potas w mięśniach, a promieniotwórcze gazy szlachetne i tryt w płucach.[2]

Promieniowanie sztuczne powstaje w wyniku działalności człowieka. Źródłem takiego promieniowania mogą być np: aparaty rentgenowskie, reaktory jąrdowe, akceleratory i sztuczne izotopy promieniotwórcze wykorzystywane w medycynie (np. do wykonywania zdjęć rentgenowskich, niszczenia komórek nowotworowych, czy nawet do kontrolowania populacji muchy tse-tse [2]) i gospodarce (czujniki dymu, farba fluorescencyjna, urządzenia do prześwietlania bagażu), a takze izotopy uwalniane podczas prób jądrowych czy awarii jądrowych.

23.08.2013 A.M.

[1] Andrzej Kuliczkowski, Roman Pluta, Dariusz Zwierzchowski, Radioaktywność w środowisku człowieka
[2] Dr Bjorm Wahlstrom; Promieniowanie Zdrowie i Społeczeństwo; PAA; Warszawa 2005
Przepisy regulujące obowiązek badań radiologicznych.

Wyroby budowlane wytwarzane z surowców pochodzenia mineralnego lub odpadów przemysłowych (zawierających naturalne izotopy promieniotwórcze: potas K-40, rad Ra-226 oraz tor Th-228) to między innymi cement, beton, ceramika, wyroby z kamienia naturalnego.
Jeśli wyroby te nie spełniają wymagań dotyczących promieniotwórczości, może to prowadzić do zwiększenia mocy dawki promieniowania jonizującego w pomieszczeniach ponad poziom dopuszczalny.

Aby tego uniknąć wprowadzono obowiązek badania radioaktywności naturalnej surowców i materiałów budowlanych stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego. Obowiązek ten regulują:

 • Dyrektywa Rady Europy nr 89/106/EWG,
 • Poradnik nr 455/2010 Instytutu Techniki Budowlanej: Badania promieniotwórczości naturalnej wyrobów budowlanych,
 • USTAWA z dnia 29 listopada 2000 Prawo atomowe (Dz. U. z 2001r. Nr 3, poz. 18 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowantych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów.

Wynika z tego, że każdy, kto wprowadza materiały budowlane na rynek, musi wykonywać i udostępniać swoim klientom badania radiologiczne, dopuszczające dany wyrób do wykożystania w budownictwie.

07.08.2012 A.M.
Dopuszczenie surowców i materiałów do budownictwa.

Od początku roku 2003 warunki dopuszczenia materiałów i surowców do różnych typów budownictwa określone są Rozporządzenim Rady Ministrów /do stycznia 2007 roku: Dz.U.2002 nr 220 poz. 1850; od 26.01.2007 roku: Dz.U.2007 nr 4 poz. 29/ w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów.
W rozporządzeniu tym zastąpiono obowiązujące do końca roku 2002 współczynniki kwalifikacyjne dwoma wskaźnikami aktywności: f1 i f2.
Zawartość naturalnych izotopów promieniotwórczych określa wskaźnik aktywności f1 :


Zawartość Radu 226 Ra określa natomiast wskaźnik f2:


Zgodnie z par. 3 wartości wskaźników aktywności f1 i f2 nie mogą przekraczać o więcej niż o 20% wartości:

 • f1 = 1 i f2 = 200 Bq/kg w odniesieniu do surowców i materiałów budowlanych stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego,
 • f1 = 2 i f2 = 400 Bq/kg w odniesieniu do odpadów przemysłowych stosowanych w obiektach budowlanych naziemnych wznoszonych na terenach zabudowanych lub przeznaczonych do zabudowy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oraz niwelacji takich terenów,
 • f1 = 3,5 i f2 = 1000 Bq/kg w odniesieniu do odpadów przemysłowych stosowanych w częściach naziemnych obiektów budowlanych niewymienionych w pkt. 2 oraz do niwelacji terenów niewymienionych w pkt. 2,
 • f1 = 7 i f2 = 2000 Bq/kg w odniesieniu do odpadów przemysłowych stosowanych w częściach podziemnych obiektów budowlanych o których mowa w pkt. 3, oraz w budowlach podziemnych, w tym w tunelach kolejowych i drogowych, z wyłączeniem odpadów przemysłowych wykorzystywanych w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Dodatkowo par. 4 trgo rozporządzenia określa że: przy stosowaniu odpadów przemysłowych do niwelacji terenów, o których mowa w par. 3 pkt. 2 i 3, oraz do budowy dróg, obiektów sportowych i rekreacyjnych zapewnia się, przy zachowaniu wymaganych wartości wskaźników f1 i f2, obniżenie mocy dawki pochłoniętej na wysokości 1 m nad powierzchnią terenu, drogi lub obiektu do wartości nieprzekraczającej 0,3 mikrogeja na godzinę, w szczególności przez położenie dodatkowej warstwy innego materiału.

15.10.2012 A.M.
Radioaktywne pierwiastki w materiałach budowlanych.

Dla budownictwa istotne znaczenie wśród pierwiastków występujących w przyrodzie, a co za tym idzie w materiałach budowlanych, mają:

 • Potas K-40,
 • Rad Ra-226 wraz z izotopami promieniotwórczymi,
 • Tor Th-232 wraz z izotopami promieniotwórczymi.

Rozpad tych izotopów jest źródłem promieniowania alfa, beta i gamma, a ich stężenie w materiałach budowlanych determinuje moc dawki przez nie emitowaną. Dodatkowo poprzez niektóre obróbki technologiczne lub dodawanie do materiałów budowlanych odpadów przemysłowych (popiołów, żużli, lekkich kruszyw, itp) można podnieść zawartość ich radionuklidów, a więc i zwiększyć promieniotwórczość.[1]

Radioaktywność jest zjawiskiem naturalnym i jeżeli jej wielkość nie przekracza dopuszczalnego poziomu nie stanowi zagrożenia.
W połowie lat osiemdziesiątych, w związku z narastającym stosowaniem w materiałach budowlanych odpadów przemysłowych, wprowadzono obowiązek wykonywania badań kontrolnych oraz uzyskiwania atestów o przydatności wyrobu do stosowania w budownictwie. Obowiązek ten leży po stronie producenta wprowadzającego dany materiał budowlany na rynek.

23.08.2013 A.M.

[1] Andrzej Kuliczkowski, Roman Pluta, Dariusz Zwierzchowski, Radioaktywność w środowisku człowieka
Czy granit "świeci"?

Niestety tak. Z badań przeprowadzonych przez nasze laboratorium oraz zleconych do laboratorium zewnętrznego wynika, że na 64 przebadane próbki granitów różnego pochodzenia aż 27% przekracza górną normę promieniowania, wyznaczoną dla materiałów budowlanych.
Nie znaczy to jednak, że należy zrezygnować z używania tego materiału.

Z pośród przebadanych próbek granitów, które znalazły sie w grupie 73% kamieni nadających się do stosowania w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, większość posiadała wskaźnik aktywności f1 zdecydowanie niższy niż 1,00 Bq/kg (przy wartości dopuszczalnej f1=1,20 Bq/kg).

Należy więc pamiętać o sprawdzeniu możliwości zastosowania danego materiału kamiennego. Wykonanie stosownych badań oraz posiadanie dokumentacji potwierdzającej wyniki należy do obowiązku sprzedającego kamienne oraz inne wyroby budowlane (parapety, schody, kafelki, itp).

23.08.2013 A.M.
Obalamy mity: Czy granit kumuluje promieniowanie?

MIT 1: GRANIT KUMULUJE PROMIENIOWANIE!
Kamienie naturalne, w tym granity, NIE KUMULUJĄ PROMIENIOWANIA naturalnego! Mogą je jedynie emitować.
Każda rzecz jest złożona z atomów o masie skoncentrowanej w jądrze. Jądro atomowe zbudowane jest z kolei z protonów i neutronów.
Zbiory atomów o tej samej liczbie protonów w jądrze stanowią pierwiastki chemiczne. Na przykład wodór ma 1 proton, węgiel - 6, tor - 90 protonów, a uran - 92.
O tym, czy jądro jest promieniotwórcze decyduje liczba neutronów. W stabilnym jądrze liczba neutronów jest nieznacznie większa od liczby protonów. Powiązane są one wtedy ze sobą na tyle mocno, że żadna z cząstek się nie odłączy. Jeżeli jednak liczba neutronów zdecydowanie przewyższa liczbę protonów jądro atomu jest niestabilne; ma nadmiar energii, którą wyemituje w postaci fal elektromagnetycznych lub/i strumieni cząstek. Proces ten nazywa się rozpadem promieniotwórczym, a emitowana energia - promieniowaniem.
Wynika z tego, że granit, jak każda inna rzecz czy nawet jak każdy człowiek, może emitować promieniowanie.

30.08.2013 A.M.
Obalamy mity: Kamień pochodzący z naturalnych źródeł nie emituje szkodliwego promieniowania.

MIT 2: KAMIEŃ POCHODZĄCY Z NATURALNYCH ŹRÓDEŁ NIE EMITUJE SZKODLIWEGO PROMIENIOWANIA.
Kamienie naturalne, a także cały otaczający nas świat, mogą emitować promieniowanie jonizujące [zobacz: Obalamy mity: Czy granit kumuluje promieniowanie?]. Dzieje się tak dlatego, ze zbudowane są z pierwiastków. Pierwiastki z kolei mają nietrwałe izotopy, które ulegaja rozpadowi radioaktywnemu, w trakcie którego emitowane jest promieniowanie.
Nie ma więc znaczenia, z kąd pochodzi kamień [nawiasem mówiąc kamień naturalny może pochodzić tylko ze źródeł naturalnych - jest to skała wydobyta z ziemi; jeżeli jest "wyprodukowany" - nie może nazywać się kamieniem naturalnym, a np. konglomeratem].

30.08.2013 A.M.


logo granitos

GRANITOS Sp.z o.o.
ul. Gliwicka 165
44-207 Rybnik
tel. 032 426 50 42


office@granitos.pl
www.granitos.pl


Zapraszamy do salonu

od poniedziałku
do piątku
od 8.00 do 16.00

__ START ___ OFERTA ___ ASORTYMENT ___ BADANIA ___ KONTAKT __
Indywidualna Granity Info
Kamieniarze Marmury Oferta
Architekci Wyroby Słownik
Firmy Nagrobki
Inne
Na zamówienie
C 2016 GRANITOS Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.